algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Atelier espee, een eenmanszaak vertegenwoordigd door Sarah Philippaers (de “verkoper”)
Maatschappelijke zetel: Schouterveldstraat 12, 3511 Kuringen
Contactgegevens: info@atelierespee.be  –  0(032)498 53 60 17

logo_starterslabo
Tot uiterlijk 26.07.2024 kandidaat-ondernemer bij
Ondernemersatelier cvba so – Starterslabo Limburg
Windekestraat 1, 3600 Genk
BTW BE 0876 478 439 – 089 36 57 71
www.starterslabo.be – lim@starterslabo.be

Algemene bepalingen

De website van atelier espee biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten online aan te kopen. Door bij atelier espee te bestellen gaat u (“de koper”) akkoord met de gestelde algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door atelier espee en kunnen ten alle tijden geraadpleegd worden op onze website www.atelierespee.be of eenvoudig opgevraagd worden per e-mail.

Duiding hierbij:
• Offertes: Al onze offertes zijn vrijblijvend. Koper en verkoper zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werd door beide partijen.
• Bestelling: Elke bestelling van producten of diensten geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (€), steeds inclusief 21% BTW. De prijzen zijn steeds exclusief verzendkosten. De leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld en aangerekend. Indicatieve basistarieven voor verzending binnen België en voor verzending naar de omringende landen (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk (behalve Dom-Tom)) worden vermeld op de website in de winkelwagen na het invullen van de verzendlocatie.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de omschrijving en afbeeldingen van het aanbod op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, niet up-to-date is, of licht afwijken van de werkelijkheid (zowel in kleur, als afmetingen en textuur van het materiaal). Atelier espee is niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen en deze ontbinden de overeenkomst niet.
Wanneer de koper extra specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de koper om vooraf contact op te nemen. Dit kan eenvoudig per mail aan info@atelierespee.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Atelier espee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

De bestelprocedure loopt als volgt:

 • Bij interesse in een product, kan de koper via de knop ‘bekijk’ de volgende stappen doorlopen om de aankoop te vervolledigen:
 • Via de knop ‘bekijk’ komt de koper terecht bij het gekozen product, met zijn omschrijving en prijs.
 • Via de knop ‘Toevoegen aan winkelwagen’ plaatst de koper het product in de winkelwagen.
 • In de winkelwagen worden alle gekozen producten getoond, met hoeveelheden en bijhorende prijzen. In de winkelwagen kan men de hoeveelheden nog aanpassen of producten verwijderen uit de winkelwagen.
 • Indien de koper een waardebon heeft, voegt die de code van de waardebon in en klikt op de knop ‘Waardebon toepassen’.
 • Door op de knop ‘Update winkelwagen’ te klikken, past de winkelwagen zich aan met de aangebrachte wijzigingen.
 • In de rubriek ‘Totalen winkelwagen’ vind je het subtotaal van de producten in de winkelwagen.
 • De koper heeft de keuze van de wijze van verzending:
  • Verzending aan een vast tarief
   Of
  • Afhalen op het verkoopadres

   Bij verzending dient de koper zijn verzendgegevens invullen in het bijhorende invulformulier, zodoende dat het juiste verzendtarief berekend wordt.
 • Door op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’ te klikken, wordt je doorverwezen naar de bestelpagina. In het veld ‘factuurgegevens’ dien je de nodige informatie voor de bestelling in te geven. Indien er bijkomende wensen (voorwaarden) zijn vanwege de koper kan hij die invullen in het veld ‘Bestelnotities’. De bijkomende voorwaarden worden pas bindend nadat de verkoper de voorwaarden voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Hiervoor neemt de verkoper contact op per mail.
 • Dan volgt de rubriek ‘Je bestelling’ met een laatste overzicht van je bestelling en het totaal te betalen bedrag.
 • Gevolgd door de keuze van de betaalwijze:
  • Creditcard/betaalpas
  • Bancontact
 • Door op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’ te klikken, wordt de bestelling geplaats en wordt je doorverwezen om de betaling uit te voeren. Door te bestellen gaat u (“de koper”) akkoord met de gestelde algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, volgens bovenstaande ‘algemene bepalingen’.
 • Na de betaling krijgt u een overzicht van de bestelgegevens en ontvangt u een bevestigingsmail.
 • De bestelling komt terecht bij de verkoper. De verkoper kijkt de bestelling na en bereidt de bestelling voor. Indien er bijkomende voorwaaden (‘wensen’) gesteld worden door de koper, worden deze pas bindend nadat de verkoper de voorwaarden voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Met verwijzing naar bovenstaande ‘algemene bepalingen’: Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.
 • Het product wordt pas geproduceerd/vervaardigt zodra de bestelling/betaling ontvangen is.

Atelier espee is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de koper met betrekking tot bestellingen waarbij de koper betrokken is.

Uitvoering van de overeenkomst en levering

Zodra de betaling ontvangen is, wordt het product geproduceerd (/gemaakt/vervaardigt). De productie van het product kan 5 tot 30 werkdagen in beslag nemen, afhankelijk van het product, maatwerk valt hier niet onder. De productietermijn wordt vermeld bij het product. De productietermijn voor maatwerk zal bepaald worden aan de hand van de opdracht en ter akkoord voorgelegd worden aan de koper. Is de bestelling niet klaar binnen de opgegeven productietermijn, dan heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.
Indien er vertragingen van de productietermijn voorkomen, dienen die steeds gecommuniceerd te worden aan de koper. De verkoper wijst de koper hierbij op het recht om de aankoop te verbreken, bij het niet ingaan op dit recht wordt geacht dat de vertraging aanvaardt wordt door de koper en kunnen vertragingen in de productietermijn geen aanleiding geven tot verbreking van de aankoop. In geen geval kunnen vertragingen aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Zodra het product geproduceerd/vervaardigt is, wordt het klaargemaakt voor afhaling/verzending.

 • In geval van afhaling: de koper wordt door de verkoper kennis gegeven dat het product klaar is. De koper dient een afspraak te maken met de verkoper voor het tijdstip van afhaling, dit kan via mail aan info@atelierespee.be/via reply op de kennisgevingsmail.
 • In geval van verzending: het product wordt overgeleverd aan een bezorgdienst. De verkoper geeft de overlevering aan een bezorgdienst te kennis aan de koper.

De levering van producten gebeurt in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn echter indicatief en niet bindend. Atelier espee is niet aansprakelijk voor vertragingen van de bezorgdienst.
Vertraging in levering van minder dan 30 dagen kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in het geval van opzettelijke vertraging.
Is de bestelling niet geleverd binnen de opgegeven termijnen na orderbevestiging, dan heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.
De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van (een deel van) de goederen worden de reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien niet alle producten voorradig zijn, nemen wij contact op met de koper voor afspraken omtrent gedeeltelijke levering en bijhorende verzendkosten.

Atelier espee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal van de verzonden goederen, en de daardoor geleden schade. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging tijdens de verzending.

Foutief doorgegeven leveringsadressen en foutieve keuze van de leveringsoptie tijdens het afronden van de bestelling zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering. Indien er onduidelijkheid bestaat over de manier van verzenden neemt de verkoper contact op met de koper.
Indien de levering niet-conform is met de bestelde goederen, neemt de koper contact op met atelier espee voor een snelle en gepaste oplossing. De foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden ten laste van atelier espee.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en omringende landen: Nederland, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk (behalve Dom-Tom).

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs, inculsief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen door de koper, de exclusieve eigendom van de verkoper, atelier espee. Bij niet-betaling behoudt atelier espee het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van atelier espee te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

 In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 21 december 2013 (Wetboek van Economisch Recht), heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Onder levering wordt verstaan: moment waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (gedeeltelijk) goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de goederen in originele staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen op eigen risico en kosten terugzenden naar of overhandigen aan atelier espee op het verkoopadres: Schouterveldstraat 12, 3511 Kuringen. De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen herroepingstermijn is verstreken. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden/overhandigde goederen of verzaking terugbetalen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de koper zal dit ten laste van de koper in rekening worden gebracht. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt atelier espee zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van diensten waarvan uitvoering met instemming van de koper begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn;
 • de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Garantie

De garantie beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de garantie ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Atelier espee staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
Bij vaststelling van een gebrek moet de koper de verkoper, atelier espee zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Sancties voor niet-betaling

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de koper een gratis herinnering  sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van, verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant  werd verstuurd, alsook een forfaitaire van:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Onverminderd het voorgaande behoudt atelier espee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, atelier espee, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden.
Atelier espee behandeld uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De koper heeft ten alle tijden recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [https://www.atelierespee.be/privacyverklaring-cookiebeleid/].

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door atelier espee om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van atelier espee. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

"In alles zit wel een barst of imperfectie. Zo komt het licht binnen" - Leonard Cohen